16/08/2018
Ana Menü
· Ana Sayfa
· PKM Görevleri
· Faydalı Linkler
· Dökümanlar
· Proje Arşivi
· Haberler
· Sık Sorulan Sorular
· Forum
· İletişim
· Arama
· Bal-PKM Amblem
LİNKLER
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Balıkesir İl Özel İdaresi
Güney Marmara Kalkınma Ajansı
AB Süreci ve İllerimiz
Projeciler İçin İngilizce
Çeviri
Proje Arşivi
Projeciler İçin Bilgisayar
Büyükelçilik Hibeleri
AB PROJEMİZ
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Avrupa Birliği Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Yapıldı.
        Avrupa Birliği Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı (UDYK) 26-10-2016 Çarşamba günü Güney Marmara Kalkınma Ajansı Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

       İlçe Kaymakamları, İlgili Daire Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda açık hibe programları hakkında bilgilendirme yapıldı.

         Ayrıca, 2017 Erasmus+ Teklif çağrısı ile ilgili geniş bir sunum gerçekleştirildi. Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com

1 2 3 4 5 lightbox gallery in joomlaby VisualLightBox.com v5.9
MİSYA YÜRÜYÜŞ YOLLARI İHALE İLANI

TERAS VE TABELA YAPTIRILACAKTIR
BALIKESİR VALİLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Misya Yürüyüş Yolları Projesi Ahşap Seyir Terasları ve Tabela Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2016/331981
1-İdarenin
a) Adresi : Hükümet Konağı Hükümet 1 10100 BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662451301 - 2662492613
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Balıkesir İli 8 İlçe Belediye Sınırları (Dursunbey,Edremit,Erdek,Gömeç,İvrindi,Kepsut,Sındırgı ve Susurluk) içinde toplam 250 adet yön tabelası, 41 adet bilgilendirme tabelası ve 3 adet ahşap seyir terası yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Balıkesir İli 8 İlçe Belediye Sınırları (Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Kepsut, Sındırgı ve Susurluk)
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Balıkesir Valiliği Necatibey Toplantı Salonu Eski Kuyumcular Mah. Hükümet Konağı Merkez/Balıkesir
b) Tarihi ve saati : 20.09.2016 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B/III grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat mühendisi veya mimar.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Balıkesir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Eski Kuyumcular Mah. Hükümet Konağı Merkez/Balıkesir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Eski Kuyumcular Mah. Hükümet Konağı Merkez/Balıkesir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.PDY EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR.
Balıkesir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından yapılan Proje Döngüsü Eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Balıkesir İvrindi ilçesinde AB uzmanları tarafından 30 Mayıs - 03 Haziran 2016 tarihlerinde proje kültürünün geliştirilmesi, proje yazma kapasitesinin iyileştirilmesi amacıyla ‘’Proje Döngüsü Yönetimi’’ eğitimi verildi.

İvrindi ilçesinde 5 gün süren ve farklı kamu kurumlarında görev yapan 20 personelin katıldığı eğitimlerin sonunda İvrindi Kaymakamı Bekir ÇELİK, Garnizon Komutanı Tevfik DOĞAN ve İvrindi Belediye Başkanı Recai BAYTAR tarafından katılımcılara sertifikaları verildi. Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com

1 2 3 4 5 6 lightbox gallery in joomlaby VisualLightBox.com v5.9
"YOUTH IN PARLIAMENT" GENÇLİK MECLİSTE PROJESİ SONA ERDİ
Balıkesir Valiliği tarafından Erasmus+ Programı – Ana Eylem 3 Politika Reformlarına Destek;Yapılandırılmış Diyalog, Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasındaki Toplantılar kapsamında başvurusu yapılan “Youth In Parliament” (Gençlik Meclis’te) isimli proje, Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından başarılı bulunarak hibe almaya hak kazandı. Avrupa’nın en büyük gençlik projesi olmaya aday proje kapsamında, 18 ülke ve 21 farklı kurumu temsilen 63 genç, 10-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında ilimizde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Projenin açılışını Valimiz Sayın Mustafa Yaman gerçekleştirdi. Açılış programında Balıkesir Üniversitesi Rektörü Kerim Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi‘ni temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Aydın Pehlivan,Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcisi Selçuk Bayraktaroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi Handan Arslan, Türkiye Ulusal Ajansı K3 Koordinatörü Oya Bumin, Genç Memur Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Milli Türk Talebe Birliği Bursa Bölge Başkanı Samet Enes ÖZTÜRK, HAK-İŞ Gençlik Komitesi Başkanı Sümeyra Uzun, Eczacıbaşı CEO danışmanı ve Kurumsal iletişim Müdürü Devrim ÇUBUKÇU, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Utku, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İl ve İlçe daire amirleri, okul müdürleri ve 18 ülkeden 60 öğrenci ve eğitmenler katılımcılar arasında yer aldı. 13 Mayıs 2016 Cuma günü yapılan ve çok yoğun katılım ile gerçekleşen resmi açılış programına, Kamu Kurumlarının yöneticileri ile Özel sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin diğer temsilcileri de katıldı.

Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen ve açık alan teknolojisi metodu kullanılan “Youth In Parliament” adlı projemizde gençler ile karar alıcıların gerçekleştirdikleri toplantılarda, meclislerdeki genç vekil sayısını arttıracak politikalara destek verilmesi konuları ele alındı. Proje ile gençlerin; Ulusal ve yerel meclislerde temsilinin ve siyasal süreçlere katılım imkanlarının arttırılması, demokratik yaşamda aktif olmaları, demokratik hayata katılımlarını engelleyen olumsuz koşulların azaltılması, siyasi karar alma süreçlerine yakınlaştıracak stratejiler geliştirilmesi, gençlik alanındaki STK’ların; TBMM ve yerel meclisler düzeyindeki politika yapım süreçlerine katılımın desteklenmesi, lobicilik ve savunuculuk kavramlarının gençler arasında yaygınlaştırılmasına da katkıda bulunması amaçlandı.

10-20 mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen proje faaliyetleri GMKA da yapılan sonuç bildirileri ve sertifika töreni ile sona erdi. Visual LightBox Gallery generated by VisualLightBox.com

1 2 3 4,1 4,2 4,5 4 5 6 7 8 9 10 11 lightbox gallery in joomlaby VisualLightBox.com v5.9
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV / BAŞARILI PROJELER

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu projesinin dördüncü aşaması kapsamında 24 Şubat - 4 Mart 2015 tarihleri arasında 9 farklı müktesabat başlığı ve politika alanında proje teklif çağrılarına çıkılmıştır.

Belirtilen tarihler arasında yapılan başvurular değerlendirilerek başarılı bulunan 80 projeye hibe verilecektir.

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu alanında desteklenecek projeler içinde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın "Güney Marmara Gıda Kümesi" isimli projesi de başarılı bulunarak hibe verilecek projeler arasında yer almıştır.

Güney Marmara Bölgesi’nin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik kapsamlı bir kümelenme politikası geliştirilmesini amaçlayan projenin bütçesi 166.390,00 Avro, proje süresi 12 aydır.

         Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

LİNKLER
Avrupa Birliği Bakanlığı
AB Hibe Duyuruları
Ulusal Ajans
Merkezi Finans İhale Birimi
GSB Hibeleri
Kalkınma Bakanlığı
AB Türkiye Delegasyonu
AB Sivil Toplum Diyaloğu
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
AB-İlan
Tübitak-7. Çerçeve
Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog.
Europass Global
Europass Türkiye
Sayfa oluşturulma süresi: 0.07 saniye designed by fsagay 1,054,878 Tekil Ziyaretçi